دی 1399

معرفی استارت آپ: برجست – تمرین ورزشی با محدودیت جریان خون

موسس:امیر برجسته: دکتری فیزیولوژی ورزش اعضا:امیر برجسته مدیر عامل، دکتری فیزیولوژی ورزشصلاح دستوم، مسئول بازاریابی: دکتری مدیریت ورزشیعلیرضا حسینی نیا:...