درباره ما

دسی کالا،


تیم علمی دسی کالا

کمیته رفتار حرکتی

سرپرست کمیته

دکتر ابراهیم نوروزی

دریافت رزومه

 

اعضا کمیته

دکتر ایوب اسدی

دریافت رزومه

دکتر معصومه علی اصغری

دریافت رزومه

دکتر منیره اسدی

دریافت رزومه

 

کمیته فیزیولوژی ورزشی

سرپرست کمیته

مجیدمردانیان

دریافت رزومه

کمیته آسیب و حرکات اصلاحی

مسئول کمیته

دکتر سید محمد حسینی

دریافت رزومه

اعضا کمیته

دکتر سعید بحیرایی

دریافت رزومه

حامد باباگل تبار

دریافت رزومه

کمیته حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

سرپرست کمیته

میلاد اسماعیلی

دریافت رزومه