افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer)

ویژه
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 1
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 2
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 3
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 4
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 5
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 6
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 7
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 8
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 9
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 10
افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer) 11

افزونه تست های 5 گانه ی تعادل (مناسب برای Foot Pressure و Stabilometer)

برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید

توضیحات

 Five Balance Tests Plug-in for Foot Pressure and Stabilometer

این افزونه روی نرم افزار Foot Pressure نصب میشود. لینک محصول

این افزونه روی نرم افزار تعادل سنج ایستا  نصب میشود. لینک محصول

با استفاده از این افزونه ، این بازی بر روی نرم افزار اجرا میشود. این مجموعه شامل 5 تست بت ویژگی های قابل تنظیم است.

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: