دی 1399

بسته-آموزشی

معرفی اختراع – صفحه شطرنجی لیزری با قابلیت غربالگری کیفی ناهنجاری‌های ساختار قامتی

مخترعان:مرتضی قاسمیدکتر وحید ساعت چیاندکتر قاسم صادقی بجستانی هدف:صفحه شطرنجی یکی از رایج ترین روشهای تشخیص و آنالیز ناهنجاریهای ساختار...