تیم علمی دسی کالا

تیم علمی دسی کالا

کمیته رفتار حرکتی

سرپرست کمیته

دکتر ابراهیم نوروزی

دریافت رزومه

 

اعضا کمیته

دکتر ایوب اسدی

دریافت رزومه

دکتر معصومه علی اصغری

دریافت رزومه

دکتر منیره اسدی

دریافت رزومه

دکتر اوردی آذر

دریافت رزومه

کمیته فیزیولوژی ورزشی

اعضا کمیته

دکتر میثم شعبانی نیا

دریافت رزومه

مجید مردانیان

دریافت رزومه

فاطمه باغبان

دریافت رزومه

کمیته آسیب و حرکات اصلاحی

مسئول کمیته

دکتر سعید بحیرایی

دریافت رزومه

اعضا کمیته

دکتر سید محمد حسینی

دریافت رزومه

حامد باباگل تبار

دریافت رزومه

کمیته مدیریت ورزشی

مسئول کمیته

آقای سجاد قدمی

دریافت رزومه

کمیته حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

سرپرست کمیته

دکتر میلاد شنی

ددریافت رزومه

اعضا کمیته

محمد عظیمی نیا

دریافت رزومه

محمد سردارآبادی

دریافت رزومه

کمیته روانشناسی ورزشی

سرپرست کمیته

میلاد اسماعیلی

دریافت رزومه

عضو کمیته

پیمان هنرمند

دریافت رزومه